Gmina Dzierżoniów, Ważne!

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dzierżoniów

Do 13 października można składać wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dzierżoniów. O dofinansowanie mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione. W 2016 roku gmina Dzierżoniów dofinansowała budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wysokość dotacji wypłaconych z budżetu gminy na realizację zadania wyniosła 93 520,58 zł.

oczyszczalnie

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31.03.2016 r. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:

do 6 osób – 5000 zł,
od 7 do 8 osób – 5 500 zł,
od 9 do 12 osób – 8 500 zł,
od 13 do 16 osób – 9 000 zł,
od 17 do 25 osób – 10 500 zł,
od 26 do 32 osób – 11 800 zł,
od 33 do 40 osób – 12 900 zł,
od 41 do 50 osób – 14 000 zł.

Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające oznaczenie CE oraz certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta potwierdzająca osiągnięte parametry oczyszczalnych ścieków i zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa (Uwaga! Oczyszczone ścieki bytowe nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, które zależą od lokalizacji oczyszczalni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1800)).

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpana środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2017. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy;

Załącznik do uchwały – zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy;

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

fot + info – UG Dzierżoniów

30 marca 2017

O autorze

Kamila


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *